Ważne informacje z zebrania z rodzicami

Zebranie ogólne z Rodzicami 5  września  2017

 1. Zmiany w przepisach, wchodzących w życie 1 września 2017 r. Są to:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189),
 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356),

Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649).

 1. Dokumenty regulujące pracę w przedszkolu:

 

 • Statut Przedszkola – określa cele i zadania przedszkola, zadania organów: dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników, organizację pracy przedszkola oraz inne ważne informacje – można się z nim zapoznać w kancelarii dyrektora,
 • Regulamin Pracy Przedszkola – wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w szatni – do zapoznania z którym zobligowani są wszyscy rodzice,

 

 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i  opiekuńcza  prowadzona jest w oparciu o:
 • Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego” –         zał. nr 1 do Rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz.U. poz. 356)

 

 1. Realizowane programy:

Program wychowania przedszkolnego

„Od zabawy do nauki. Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki ”, autorstwa Doroty Kucharskiej, Anny Pawłowskiej-Niedbały,  Doroty Sikory-Banasik, Ireny Zbroszczyk, Justyny Święcickiej, Eweliny Wilkos; wyd. Nowa Era –  realizowany we wszystkich grupach wiekowych

„Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach” ,  obowiązujący w diecezji opolskiej, podręczniki „Spotkanie dzieci Bożych

Projekty , programy własne realizowane w przedszkolu:

 • Programy własne:
 • „Ćwiczę wesoło, by mówić pięknie”- program logopedyczny wspierający prawidłowy rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym – kontynuacja realizacji programu w grupie III – E. Kwiecińska, H. Skóra

 

 • „Na skrzydłach książek” – program wspomagający mowę i myślenie dzieci w wieku przedszkolnym – kontynuacja realizacji programu w grupie IV – A. Długosz
 • „Zabawa z językiem niemieckim – Spaβ mit Deutsch” – program nauczania języka niemieckiego dzieci w wieku przedszkolnym realizowany w gr. V i VI – J. Kałuża 
 • Bezpieczny przedszkolak – to ja” – program z zakresu bezpieczeństwa realizowany w gr. III – E. Dobosz i w gr. V – B. Sukiennik
 • Miejski Projekt Edukacyjny – realizowany przez MOS
 • „Zwinny przedszkolak” – zainspirowanie przedszkolaków do aktywności ruchowej przez zabawę, skierowany do dzieci 6-letnich – koordynator: E. Zatońska- Ruksza – realizacji w gr. V i VI 
 • Program regionalny – Funduszu Europejskiego:
 • „Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”– rozszerzenie oferty o zajęcia dodatkowe – wyrównujące szanse   edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie stwierdzonych deficytów – koordynatorzy: A. Leśniowska, H. Skóra

               

Programy  profilaktyczne:

 

 • „Przyjaciele Zippiego”– program promocji zdrowia psychicznego dla małych dzieci – w gr. V – L. Sacała i w gr. VI- T. Klimek .
 • „Mały program profilaktyki próchnicy zębów w przedszkolu” – wszystkie grupy
 • „Biały Ząbek” – program PCK – dzieci 5-letnie, koordynator E, Kwiecińska
 • „VII edycja Akademii Aquafresh – Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla przedszkolaków”, koordynatorzy: A. Długosz , B. Sukiennik – gr. I, II, III, IV
 • „Zbieraj Baterie” VII Edycja Ogólnopolskiego  Programu Edukacyjnego, koordynator – E. Kwiecińska – realizacja wszystkie grupy.

 

 1. Główne założenia Rocznego Programu Pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej  to:
 • „Emocje pełne niespodzianek” – odkrywanie i przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne.
 • „Matematyka i eksperymenty oczami dziecka” – osobiste doświadczenia dzieci, jako klucz do poznawania świata matematyki i przyrody. Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych i przyrodniczych w codziennym życiu. Rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody oraz nauczanie ich prowadzenia obserwacji , wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych.

 

 1. Język angielski – prowadzi  B. Sukiennik – realizowany w podstawie programowej – w poniedziałki i czwartki:

  gr. I  – 9.00 – 9.15                      gr. IV  – 10.00 – 10.30
  gr. II – 9.15 – 9.30                     gr. V    – 11.00 – 11.30
  gr. III – 9.30 – 10.00                  gr. VI  – 10.30 –  11.00

 

 • religia – prowadzi Agnieszka Sucherska,

    poniedziałek, środa

 1. VI – 12.30 – 13.00            gr. III –  14.00 – 14.30
 2. V – 13.00 – 13.30            gr. II   –  14.30 – 14.45
 3. IV – 13.30 – 14.00            gr. I    –  14.45 – 15.00

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
 • W przedszkolu udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci, które potrzebują wsparcia. Zajęcia  prowadzą:
 • korekcyjno-kompensacyjne:

     – Małgorzata Jurczyńska,

     – Anna Długosz,

     – Judyta Kałuża,

 • logopedyczne:

      –  Elżbieta Kwiecińska,

                      –  Ewa Zatońska – Ruksza

 

 1. Organizacja dnia w przedszkolu

  RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 • 00 – 7.30 – Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i w małych zespołach wynikające z zainteresowań dzieci. Indywidualne kontakty nauczyciela z dziećmi.
 • 30 – 8.15- Zabawy organizowane przez nauczyciela. Ćwiczenia poranne.
 • 15 – 8.30 – Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno -porządkowe.
 • 30 – 9.00 – Śniadanie – wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków.
 • 00 – 11.15 – Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodne z podstawą programową i wybranym programem wychowania przedszkolnego. Zabawy wynikające z tematyki programowej, z propozycji nauczyciela i dzieci (w tym zajęcia z języka angielskiego, gry i zabawy ruchowe w

     ogrodzie przedszkolnym, zabawy, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki).

 • 115 – 11.30 – Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno – porządkowe.
 • 30 -12.00 – Obiad – wdrażanie do prawidłowego posługiwania się sztućcami,

      rozwijanie nawyków spożywania potraw z zachowaniem estetyki.

 • 00 – 12.15 – Przygotowanie do odpoczynku, usprawnianie czynności

     samoobsługowych.

 • 15 – 14.00 – Dzieci młodsze – odpoczynek (leżakowanie).
 • Dzieci starsze – odpoczynek i relaks regulowany przez nauczyciela (słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, muzyki relaksacyjnej, literatury dziecięcej z płyt CD).
 • Gry i zabawy dydaktyczne stymulujące rozwój dziecka, ćwiczenia i zabawy kompensacyjno – wyrównawcze.
 • 00 – 14.15 – Przygotowanie do podwieczorku, czynności samoobsługowe.
 • 15 – 14.30 – Podwieczorek.
 • 30- 17. 00 – Ożywienie w zabawach ruchowych, zabawy wg różnych inicjatyw i zainteresowań dzieci. Zajęcia stymulujące indywidualny rozwój dziecka. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
 • Zabawy w ogrodzie w sprzyjających warunkach atmosferycznych.
 • Rozchodzenie się dzieci.

 

 1. Organizacja posiłków:

8.30        – śniadanie,

 11.30 – 12.00     – obiad,

 14.15     – podwieczorek;

 

 1. Odpłatność za przedszkole:

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego pobierane są na podstawie:

 • uchwały Nr XXXIV/671/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole (Dz. Urz.  Woj. Op. z dnia 1 grudnia 2016 r. poz. 2533
 • ze zmianą w uchwale zmieniającej Nr XXXVII/739/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2017 r. (Dz. Urz.  Woj. Op. z dnia 1 lutego 2017 r. poz. 348

We wszystkich publicznych przedszkolach w Opolu bezpłatny jest pobyt dziecka w przedszkolu przez       5 godzin dziennie, w godzinach ustalonych w statutach przedszkoli    

 1. w godz. 7.00 – 12.00
 • Od 1 stycznia 2017 r., w związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 8 grudnia 2016 r. poz. 1985) całkowicie zniesiona została opłata za korzystanie przez dziecko 6-letnie z wychowania przedszkolnego w placówce publicznej. Rodzice dzieci 6-letnich (oraz starszych) realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.
 • Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dzieci w wieku do lat 5.
 • Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego ulega obniżeniu o 50% na dziecko:
 • na które przyznany jest zasiłek pielęgnacyjny;
 • z rodziny wychowującej dwoje lub więcej dzieci, pozostających na  utrzymaniu rodziców (opiekunów prawnych) i we wspólnym gospodarstwie domowym, w której przyznano zasiłek pielęgnacyjny przynajmniej na jedno dziecko;
 • z rodziny, w której dochód na jedną osobę nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego;
 • na drugie i każde kolejne dziecko z danej rodziny korzystające z wychowania przedszkolnego.
 • Obniżenie opłaty przysługuje tylko z jednego ww. tytułu.
 • Podstawą obniżenia opłaty jest decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub pielęgnacyjnego przedłożona dyrektorowi przedszkola, w terminie ustalonym w danej placówce – tj. do 20 każdego m-ca
 • Zgodnie z uchwałą obowiązuje zwrot opłaty za nieobecność dziecka w przedszkolu – za każdy dzień nieobecności w przedszkolu
 • Jeżeli dziecko korzysta z wyżywienia w przedszkolu rodzice, poza  opłatą za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wnoszą dodatkowo opłatę za wyżywienie naliczaną wg stawek obowiązujących w placówce, do której uczęszcza dziecko.

 

 1. Opłaty za wyżywienie

 stawka żywieniowa  – 5,00 zł

    – śniadanie – 1,00 zł

    – obiad – 3,00 zł

    – podwieczorek – 1,00 zł

 

 1. Zasady odpłatności:

od września 2017 r. sprawy związane z rozliczeniami dzieci prowadzi Centrum Usług Wspólnychterminowość opłat – do 5 każdego  miesiąca za dany miesiąc  – za nieterminowe opłaty naliczane będą ustawowe odsetki,

miesięczna zaległość –  skreślenie z listy wychowanków

Przedszkole posiada konto w Banku Millenium       

 nr r-ku   85 1160 2202 0000 0002 1669 7371

 

 1. Ubezpieczenie dzieci:

Dzieci ubezpiecza:   STU ERGO HESTIA S.A.

  

   Składka –   I wariant – 25 zł ( s.u. 14 300 zł.)

                     II wariant – 35 zł (s.u.  21 100 zł.)

                    III wariant – 50 zł (s.u.  28 100 zł.)

Wypełniony formularz wraz ze składką  należy oddać  wychowawcy do dnia 20.09.2017 r.

  

 1. RADA RODZICÓW
 • Rada rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich wychowanków przedszkola. Reprezentuje ona ogół rodziców.

      –   Z każdej grupy wybieranych jest  dwoje

           przedstawicieli

 • Rada rodziców ma prawo do gromadzenia środków finansowych dla wspierania działalności statutowej przedszkola i wydawania ich zgodnie z własną wolą.

 

 1. Sprawy różne:
 • Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola – dziecko może być odbierane z przedszkola przez rodziców bądź inne osoby dorosłe upoważnione przez rodziców w formie pisemnej,
 • Aktualizacja danych w  deklaracjach i wnioskach przyjęcia –  zgłaszanie zmian miejsca zamieszkania, zmian  numerów telefonów, gdyż jest to ważna informacja w przypadku konieczności szybkiego kontaktu z rodzicem np. gdy zachoruje dziecko,
 • Zgoda na publikację wizerunku
 • Podpisanie umów – z rodzicami, – tekst umowy na tablicy w szatni,
 • Wspólna dbałość o zdrowie dzieci – nie przyprowadzenie chorych dzieci do przedszkola,

      WAŻNE- w przedszkolu nie podajemy dzieciom żadnych leków

 • Systematyczne czytanie  ogłoszeń  na  tablicach  informacyjnych grupowych  i  ogólnej.
 • Przemyślane zapisywanie dzieci w dniach pomiędzy dniami wolnymi i na dyżur wakacyjny

 

 1. Zaproszenie:

 

 • do aktywnej współpracy i włączenia w działania przedszkola
 • do udziału w uroczystościach, zajęciach otwartych i innych formach,
 • do korzystania z konsultacji indywidualnych z nauczycielami,
 • do udziału w spotkaniach ze specjalistami: logopedą, psychologiem, pedagogiem