Ważne informacje dla rodziców

Drodzy Rodzice!

W tym roku nie mamy możliwości zorganizowania zebrania ogólnego dla wszystkich Rodziców, dlatego chciałabym przypomnieć Państwu najważniejsze sprawy, które zawsze omawiane były na zebraniu.

W roku 2020/2021 opiekę nad Państwa dziećmi sprawują:

•  Dyrektor – mgr Anna Leśniowska

• Wicedyrektor – mgr Halina Skóra

Opiekę w poszczególnych oddziałach sprawują:

 • grupa I „Misie” (3 latki) – n-le – mgr Lucyna Sacała, mgr Anna Leśniowska, mgr Halina  Skóra

      pomoc  n-la Róża Górny,  woźna  –Barbara Szemraj,

 • gupa II „Pszczółki”(3-4 latki)– n-le – mgr  Anna Długosz, mgr Elżbieta Kwiecińska

      pomoc  n-la – Barbara Kędzierska-Wietrzycka, woźna – Małgorzata Zagórska

 • grupa III „Biedronki”(4  latki)– n-le – mgr Teresa Klimek, mgr Patrycja Gaweł,

       woźna- Roxana Stachowiak,

 • grupa IV „Motylki” (4-5 latki)– n-le – mgr Sara Nowak,

woźna  – Urszula Lukowska,

 • grupa V „Sówki” (5-6 latki)–n-le – mgr Ewa Zatońska- Ruksza, mgr Joanna Szklińska

woźna  – Danuta Szymańska

 • grupa VI „Skrzaty”(5- 6  latki)– n-le –mgr Małgorzata Jurczyńska  , mgr Ewa Zamoroka,

           woźna  – Edyta Krauz,

 • Nauczyciel religii – mgr Agnieszka  Sucherska – Zalewska
 • Terapeuta SI– mgr  Katarzyna Kwiatkowska,
 • specjalista ds. żywienia –  Leokadia Artymowicz
 • kucharki –  Jadwiga Straub, Urszula  Gratkowska,Judyta Guzenda
 • konserwator – Mirosław Ćwikliński 

Najważniejsze informacje związane ze sprawnym funkcjonowaniem przedszkola:

 1.  Dokumenty  regulujące pracę w przedszkolu:
 2. Statut Przedszkola – określa cele i zadania przedszkola, zadania organów: Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników, organizację pracy przedszkola oraz inne ważne informacje –  można się z nim zapoznać na stronie internetowej p-la.
 3. Regulamin Pracy Przedszkola, który wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w szatni i na stronie internetowej– do zapoznania z nim i przestrzegania zobligowani są wszyscy rodzice.
 4. Praca  wychowawczo – dydaktyczna i  opiekuńcza  prowadzona jest w oparciu o:
 5. Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego” –  zał. nr 1 do Rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 poz. 356)
 6. Program wychowania przedszkolnego

      „Wokół przedszkola – program wychowania przedszkolnego”, autorstwa MałgorzatyKwaśniewskiej, Joanny Lendzion Wiesławy Żaby – Żabińskiej ; realizowany we wszystkich grupach wiekowych

 • „Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach” ,  obowiązujący w diecezji opolskiej, podręczniki „Spotkanie dzieci Bożych”

Programy własne:

– Ćwiczę wesoło, by mówić pięknie”- program logopedyczny wspierający prawidłowy rozwój mowy dziecka – realizowany  w gr. II – E. Kwiecińska,   H. Skóra

 Programy  profilaktyczne:

 • „Biały Ząbek” – program PCK – dzieci 5,6-letnie, koordynator E, Kwiecińska –
 • „IX edycja Akademii Aquafresh – Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla przedszkolaków”, koordynatorzy: A. Długosz ,– gr. I, II, III
 • „Zbieraj Baterie”IX Edycja Ogólnopolskiego  Programu Edukacyjnego, koordynator – E. Kwiecińska – realizacja wszystkie grupy.

Każdego roku rozszerzamy wybrane zagadnienia z podstawy programowej, w tym roku: główne założenia Rocznego Programu pracy – wychowawczo – dydaktycznej i  Opiekuńczej   to:

1. „Matematyka od przedszkolaka” – rozwijanie u dzieci zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego oraz kształtowanie odporności emocjonalnej w trakcie działań i zabaw matematycznych”.

2. „Mały odkrywca w krainie czystości” – wyrabianie nawyków i sprawności higienicznych bezpośrednio lub pośrednio związanych z ochrona zdrowia; kształtowanie postaw umożliwiających stosowanie zasad higieny oraz zapobieganie chorobom.

3.   Przypominam  Państwu, jak wygląda nasza codzienna praca:

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 • 6.00 – 7.30 – Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i w małych zespołach wynikające z     zainteresowań dzieci. Indywidualne kontakty nauczyciela z dziećmi.
 • 7.30 – 8.15-Zabawy organizowane przez nauczyciela. Ćwiczenia poranne.
 • 8.15 – 8.30 – Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno -porządkowe.
 • 8.30 – 9.00 – Śniadanie – wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków.
 • 9.00 – 11.15 – Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodne z podstawą programową i wybranym programem wychowania przedszkolnego. Zabawy wynikające z tematyki programowej, z propozycji nauczyciela i dzieci (w tym zajęcia z języka angielskiego, gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, zabawy, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki).
 • 11.15 – 11.30 –Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno – porządkowe.
 • 11.30 -12.00 – Obiad – wdrażanie do prawidłowego posługiwania się sztućcami,

            rozwijanie nawyków spożywania potraw z zachowaniem estetyki.

 • 12.00 – 12.15 – Przygotowanie do odpoczynku, usprawnianie czynności samoobsługowych.
 • 12.15 – 14.00 –Dzieci młodsze – odpoczynek (leżakowanie).
 • – Dzieci starsze – odpoczynek i relaks regulowany przez nauczyciela (słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, muzyki relaksacyjnej, literatury dziecięcej z płyt CD).
 • Gry i zabawy dydaktyczne stymulujące rozwój dziecka, ćwiczenia  i zabawy kompensacyjno – wyrównawcze.
 • 14.00 – 14.15 – Przygotowanie do podwieczorku, czynności samoobsługowe.
 • 14.15 – 14.30 – Podwieczorek.
 • 14.30- 17. 00 – Ożywienie w zabawach ruchowych, zabawy wg różnych inicjatyw i zainteresowań dzieci. Zajęcia stymulujące indywidualny rozwój dziecka. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
 • Zabawy w ogrodzie w sprzyjających warunkach atmosferycznych.
 • Rozchodzenie się dzieci.

W przedszkolu prowadzona jest religia dla dzieci, których rodzice wyrazili taką wolę składając odpowiedni wniosek. Prowadzi ją p. Agnieszka Sucherska- Zalewska -– w    poniedziałki i środy:                

gr. VI  – 12.30 – 13.00                           gr. III – 14.15 – 14.30                                                                      gr. V –   13.00 – 13.30                           gr. II –   14.30 – 14.45                                                      gr. IV  – 13.30 – 14.00                           gr. I    –  14.45 – 15.00

4.  W przedszkolu udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci, które potrzebują wsparcia.  Zajęcia  prowadzą:                                                                                                                –   korekcyjno-kompensacyjne: Małgorzata Jurczyńska, Anna Długosz, Ewa Zamoroka                      –  logopedyczne: Elżbieta Kwiecińska, Ewa Zatońska – Ruksza

5. Sprawy zasad pobierania odpłatności za przedszkole reguluje:                                        – Uchwała nr LXVI/1237/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole ze zmianami w uchwale zmieniającej Nr LXVII/1280/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018r.                                                                         

We wszystkich publicznych przedszkolach w Opolu bezpłatny jest pobyt dziecka w przedszkolu przez 5 godzin dziennie, w godzinach ustalonych w statutach przedszkoli     tj.                                  w godz.   7.00 – 12.00

 • Rodzice dzieci 6-letnich oraz starszych, realizujących w danym roku szkolnym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (art. 31 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2020 r. poz.910), w przedszkolach publicznych, ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.
 • Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 5, poza 5-godzinnym czasem ustalonym w danym przedszkolu, wynosi 1 zł za godzinę zajęć.
 • Na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego może być obniżona o 50% po spełnieniu jednego z warunków określonych § 3 ust 1 i 2 uchwały nr LXVI/1237/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r., tj.:

1) na dziecko, na które przyznany jest zasiłek pielęgnacyjny;

2) na dziecko z rodziny wychowującej dwoje lub więcej dzieci, pozostających na utrzymaniu rodziców (opiekunów prawnych) i we wspólnym gospodarstwie domowym, w której przyznano zasiłek pielęgnacyjny przynajmniej na jedno dziecko;

3) na dziecko z rodziny, w której dochód na jedną osobę nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego;

 4) na drugie i każde kolejne dziecko z danej rodziny korzystające z wychowania przedszkolnego.

 • Wniosek o obniżenie opłaty rodzice (opiekunowie prawni) mogą złożyć do 20-go dnia miesiąca. Do wniosku o obniżenie opłaty należy dołączyć aktualną decyzję o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub pielęgnacyjnego, wydaną na podstawie odrębnych przepisów, lub zaświadczenie wydane przez dyrektora przedszkola, w którym drugie i kolejne dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
 • Jeżeli dziecko korzysta z wyżywienia w przedszkolu rodzice, poza  opłatą za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wnoszą dodatkowo opłatę za wyżywienie  naliczaną wg stawek obowiązujących w placówce, do której uczęszcza dziecko.
 • Opłaty za wyżywienie  – stawka żywieniowa  w naszym przedszkolu wynosi  6,00 zł

  – śniadanie – 1,50 zł

  – obiad – 3,50 zł

  – podwieczorek – 1,00 zł

Zasady odpłatności:

 • od września 2017 r. sprawy związane z rozliczeniami dzieci prowadzi Centrum Usług Wspólnych
 • Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.
 • Rodzic zobowiązany jest do odbioru rozliczenia miesięcznego na stronie programu elektronicznego  iPrzedszkole – https://iprzedszkole.progman.pl/. Rodzice nowoprzyjętych dzieci otrzymają loginy do programu do końca miesiąca września. Dzieci kontynuujące – loginy pozostają te same co w ubiegłym roku.
 • Należności płatne są przelewem na indywidualny rachunek bankowy rodzica/opiekuna znajdujący się na rozliczeniu miesięcznym opłat za przedszkole. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, grupę, do której dziecko uczęszcza oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.
 • Rodzic zobowiązany jest dokonać wpłaty za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu z dołu, każdorazowo do dziesiątego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po okresie rozliczeniowym. Za nieterminowe opłaty naliczane będą ustawowe odsetki.
 • Zaległość wynikająca z rozliczenia miesięcznego przekraczająca jeden miesiąc skutkować będzie zawieszeniem świadczenia na rzecz dziecka usługi żywienia oraz pobytu dziecka poza godzinami bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Przedszkole posiada konto w Banku Millenium.    

6. Ubezpieczenie dzieci:

 • Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne, jednak warto je wykupić. Do rodzica należy decyzja, gdzie i jak ubezpieczy swoje dziecko, gdyż placówka oświatowa od 2018 r. nie pośredniczy w zawieraniu ubezpieczenia.
 • Informacje  i oferty ubezpieczeń zamieszczone są na stronie internetowej przedszkola w zakładce UBEZPIECZENIA NNW

7. W przedszkolu działa Rada Rodziców. Jest  to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich wychowanków przedszkola. Reprezentuje ona ogół rodziców.

      –   Z każdej grupy wybieranych jest  dwoje  przedstawicieli.

 • Rada rodziców ma prawo do gromadzenia środków finansowych dla wspierania działalności statutowej przedszkola i wydawania ich zgodnie z własną wolą.
 • Dziecko może być odbierane z przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów bądź inne osoby dorosłe   upoważnione przez rodziców w formie pisemnej . Zwracamy szczególną uwagę na tę sprawę, gdyż ze względu na bezpieczeństwo dzieci będziemy jej kategorycznie przestrzegać.
 • Zobowiązuje się rodziców do zgłaszania zmian  i aktualizacji  danych, szczególnie  numerów telefonów, gdyż jest to ważna informacja w przypadku konieczności szybkiego kontaktu z rodzicem np. gdy zachoruje dziecko.
 • Prosimy o  przyprowadzanie dzieci –   do godz.  8.30. W przypadkach, gdy zaistnieje konieczność późniejszego przyprowadzenia dziecka (wizyta u lekarza lub inna), prosimy o wcześniejsze powiadomienie (może być telefoniczne), gdyż o tej godzinie  spisywana jest ilość dzieci w celu przygotowania porcji żywieniowych w danym dniu.
 • Z uwagi na szczególną organizację pracy obsługi w czasie zagrożenia epidemicznego (dyżury poranne i popołudniowe) prosimy o przyprowadzanie dzieci do godz. 8.30, a odbieranie od godz. 14.30). W godz. 8.30 – 14.30  drzwi przedszkola będą zamknięte, a Panie z obsługi wykonują swoje pozostałe obowiązki i nie ma możliwości wydawania dzieci.
 • Zachęcamy rodziców do korzystania z konsultacji indywidualnych z nauczycielami – terminy konsultacji podane zostaną na stronie internetowej.
 • Zobowiązuję Rodziców do systematycznego śledzenia naszej  strony internetowej: www.pp21.opole.pl, na której znajdą Państwo  istotne informacje  na temat funkcjonowania przedszkola. W obecnej sytuacji – ograniczenia możliwości osobistych kontaktów – jest to główna droga przekazywania Państwu informacji. Ogólne informacje dla wszystkich Rodziców umieszczane są na stronie głównej, ale zachęcam do śledzenia również zakładek poszczególnych grup, na których nauczyciele umieszczają informacje dotyczące wybranej grupy. W zakładce PRZEDSZKOLE – Dokumenty znajdują się również druki, które mogą Państwo wydrukować i złożyć w przedszkolu (m.in. upoważnienie do odbioru dziecka, zmiana godzin, zwolnienie z opłaty)
 • Polecamy również Rodzicom, w obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, szczególną sprawę wspólnej dbałości o zdrowie dzieci – nie przyprowadzenie do przedszkola dzieci przeziębionych, chorych. WAŻNE- w przedszkolu nie podajemy dzieciom żadnych leków.
 • Jeszcze raz proszę Rodzicówo przestrzeganie Procedury funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 21 „Kraina Odkrywców” w Opolu  w stanie zagrożenia epidemicznego.
 • Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami:

Tel. 77 4543551

Adres e-mail: przedszkole@pp21.opole.pl

Strona internetowa: www.pp21.opole.pl

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, – w nowej,  innej rzeczywistości. Dziękuję wszystkim Rodzicom za zrozumienie, przestrzeganie zasad. Wspólnie będziemy śledzić rozwój sytuacji,  modyfikować i  dostosowywać zasady do istniejących warunków. Będę wdzięczna za Państwa uwagi i sugestie, myślę, że wszystkim nam zależy na tym, by sprostać istniejącym wymogom i przede wszystkim, by dzieci były w przedszkolu bezpieczne i zdrowe.

                                                               Życzę zadowolenia i udanej współpracy

                                                                                      Dyrektor  Anna Leśniowska