Uwaga – pilna informacja w sprawie czasowego ograniczenia działalności przedszkola

W związku z zawieszeniem działalności przedszkoli od 27.03.2021 do 09.04.2021 r. informujemy o możliwości zapewnienia opieki dzieciom wyłącznie rodziców:

 • pracujących w podmiocie wykonującym działalność leczniczą*
 • realizujących zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego*
 • pełniących służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny*
 • realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19*
 • wykonujących działania ratownicze*
 • zatrudnionych w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art.6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369)*
 •   zatrudnionych w ogrzewalni, noclegowni, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej*
 • zatrudnionych w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej*
 • zatrudnionych w placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych*
 • zatrudnionych w formach opieki nad dziećmi do lat 3*

 • zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek*

Bardzo proszę w trybie pilnym rodziców pracujących w wyżej wymienionych profesjach o zgłaszanie się(telefonicznie lub poprzez e- mail) w celu zapewnienia opieki dzieciom w okresie od 29.03-09.04.2021r.