Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 7.00 – 12.00

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6.00 – 7.30 –   Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i w małych zespołach

wynikające z zainteresowań dzieci.

Indywidualne kontakty nauczyciela z dziećmi.

 

7.30 – 8.15-    Zabawy organizowane przez nauczyciela. Ćwiczenia poranne.

 

8.15 – 8.30 –    Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno -porządkowe.

 

8.30 – 9.00 –    Śniadanie – wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków.

 

9.00 – 11.15 –   Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodne z podstawą programową

i wybranym programem wychowania przedszkolnego. Zabawy

wynikające z tematyki programowej, z propozycji nauczyciela i

dzieci (w tym zajęcia z języka angielskiego, gry i zabawy ruchowe w

ogrodzie przedszkolnym, zabawy, zajęcia sportowe, obserwacje

przyrodnicze, spacery i wycieczki).

 

11.15 – 11.30 – Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno – porządkowe.

 

11.30 -12.00 – Obiad – wdrażanie do prawidłowego posługiwania się sztućcami,

rozwijanie nawyków spożywania potraw z zachowaniem estetyki.

 

12.00 – 12.15 – Przygotowanie do odpoczynku, usprawnianie czynności

samoobsługowych.

 

12.15 – 14.00 –  Dzieci młodsze – odpoczynek (leżakowanie).

–  Dzieci starsze – odpoczynek i relaks regulowany przez nauczyciela

(słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, muzyki relaksacyjnej,

literatury dziecięcej z płyt CD).

Gry i zabawy dydaktyczne stymulujące rozwój dziecka, ćwiczenia

i zabawy kompensacyjno – wyrównawcze.

 

14.00 – 14.15 – Przygotowanie do podwieczorku, czynności samoobsługowe.

 

14.15 – 14.30 – Podwieczorek.

 

14.30- 17. 00 – Ożywienie w zabawach ruchowych, zabawy wg różnych inicjatyw

i  zainteresowań dzieci. Zajęcia stymulujące indywidualny rozwój

dziecka. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

Zabawy w ogrodzie w sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Rozchodzenie się dzieci.