MISJA PRZEDSZKOLA

Jesteśmy przedszkolem promującym zdrowie.
Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo, stwarzając mu szansę rozwoju na miarę jego możliwości.
Jesteśmy otwarci na współpracę z Rodzicami i oczekujmy, aby widzieli w nas partnerów, którzy wspólnie z nami kształtują osobowość dziecka.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Pragniemy uczynić z naszych wychowanków ludzi odpowiedzialnych za stan swojego zdrowia.
Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z trudnościami.
Rozbudzamy ciekawość świata i zaspakajamy naturalną potrzebę poznawania otaczającej rzeczywistości oraz stwarzamy możliwość rozwijania talentów i uzdolnień,
Dbamy o to, by Rodzice czuli się u nas dobrze, by mogli podzielić się swoimi wątpliwościami i radościami związanymi z wychowaniem swoich dzieci,
integrujemy środowisko lokalne i współpracujemy z innymi instytucjami wspomagającymi

Nasze przedszkole powstało w 1964 r. posiada zatem długoletnią tradycję w pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej z dziećmi w wieku od 3 do 7 lat. W budynku znajduje się 5 przestrzennych , jasnych sal wyposażonych pod względem dydaktycznym adekwatnie do grupy wiekowej. Posiadamy również salę gimnastyczną, w której odbywają się zajęcia ruchowe, rytmiczne oraz uroczystości przedszkolne. Dumą naszego przedszkola jest ogromny ogród usytuowany na tyłach budynku, który wraz ze sprzętem sportowym stanowi wspaniałe miejsce zabaw ruchowych, gier sportowych i odpoczynku o każdej porze roku. Posiadamy bardzo dobrze wyposażony gabinet terapeutyczny do indywidualnej pracy z dzieckiem.

Od 2006 r. należymy do Wojewódzkiej Sieci Szkół i Placówek Promujących Zdrowie uzyskując certyfikat, jako pierwsze przedszkole w Opolu.

PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

Koncepcja Przedszkola Promującego Zdrowie została bardzo mocno zakorzeniona w działalności
naszej placówki. Od wielu lat priorytetem naszych działań jest troska o zdrowie dzieci, ich prawidłowy rozwój psychofizyczny i społeczny(od roku 2003 podjęto w naszym przedszkolu realizację zadań o charakterze prozdrowotnym).

Działaniom naszym przyświeca jeden cel – dziecko rozwijające się w atmosferze twórczej, radosnej, nieskrępowanej aktywności ruchowej, w warunkach zaspokajających jego naturalne potrzeby. Dziecko, które w przyszłości będzie zdrowym, aktywnym i świadomym uczestnikiem życia społecznego.

WYKAZ PROGRAMÓW REALIZOWANYCH

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 21 „KRAINA ODKRYWCÓW”

W OPOLU

W ROKU SZKOLNYM 2017 – 2018

 

Program wychowania przedszkolnego:

  • „Od zabawy do nauki. Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki”, autorstwa Doroty Kucharskiej, Anny Pawłowskiej – Niedbały, Doroty Sikory – Banasik, Justyny Święcickiej, Eweliny Wilkos i Ireny Zbroszczyk, Nowa Era 2017

 

  • „Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach”, obowiązujący w diecezji opolskiej, podręczniki „Spotkanie dzieci Bożych”

 

  1. Projekty , programy własne realizowane w przedszkolu:

            Miejski Projekt Edukacyjny – realizator MOS:

  • „Aktywny przedszkolak” – zainspirowanie przedszkolaków do aktywności ruchowej przez zabawę, skierowany do dzieci 6-letnich – koordynator: E. Zatońska- Ruksza – realizacji w gr. V i VI

 

            Program regionalny – Fundusze Europejskiego:

  • „Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15gmin – należących do Aglomeracji Opolskiej”– rozszerzenie oferty o zajęcia dodatkowe – wyrównujące szanse   edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie stwierdzonych deficytów – koordynatorzy: Leśniowska, H. Skóra

 

       Program własny:

  • „Ćwiczę wesoło, by mówić pięknie”– program logopedyczny wspierający prawidłowy rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym – kontynuacja realizacji programu w grupie III – E. Kwiecińska, H. Skóra

 

  • „Na skrzydłach książek” program wspomagający mowę i myślenie dzieci w wieku przedszkolnym  – kontynuacja realizacji programu w grupie IV – A. Długosz

 

  • „Zabawa z językiem niemieckim – Spaβ mit Deutsch” – program nauczania języka niemieckiego dzieci w wieku przedszkolnym realizowany w gr. V i VI – J. Kałuża

 

  • Bezpieczny przedszkolak – to ja” – program z zakresu bezpieczeństwa realizowany w gr. III – E. Dobosz i w gr. V – B. Sukiennik

 

Nasze dotychczasowe działania i doświadczenia utwierdzają w przekonaniu, iż obrany kierunek jest właściwy. Potwierdzeniem jest przyznanie Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie (06.06.2006r.) i włączenie do Wojewódzkiej Sieci Szkół i Placówek Promujących zdrowie, jako pierwszego przedszkola z terenu Opola. Ponownie uzyskaliśmy Wojewódzki Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie 09.03.2012 roku na lata 2012- 2017. Obecnie przynależy do sieci z aktualnymi certyfikatami wojewódzkimi pięć przedszkoli.

Mamy nadzieję, że idea zdrowia nie zaniknie, lecz będzie krzewiona, gdziekolwiek dotrą absolwenci naszego Przedszkola.