MISJA PRZEDSZKOLA

Jesteśmy przedszkolem promującym zdrowie.
Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo, stwarzając mu szansę rozwoju na miarę jego możliwości.
Jesteśmy otwarci na współpracę z Rodzicami i oczekujmy, aby widzieli w nas partnerów, którzy wspólnie z nami kształtują osobowość dziecka.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Pragniemy uczynić z naszych wychowanków ludzi odpowiedzialnych za stan swojego zdrowia.
Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z trudnościami.
Rozbudzamy ciekawość świata i zaspakajamy naturalną potrzebę poznawania otaczającej rzeczywistości oraz stwarzamy możliwość rozwijania talentów i uzdolnień,
Dbamy o to, by Rodzice czuli się u nas dobrze, by mogli podzielić się swoimi wątpliwościami i radościami związanymi z wychowaniem swoich dzieci,
integrujemy środowisko lokalne i współpracujemy z innymi instytucjami wspomagającymi

Nasze przedszkole powstało w 1964 r. posiada zatem długoletnią tradycję w pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej z dziećmi w wieku od 3 do 7 lat. W budynku znajduje się 5 przestrzennych , jasnych sal wyposażonych pod względem dydaktycznym adekwatnie do grupy wiekowej. Posiadamy również salę gimnastyczną, w której odbywają się zajęcia ruchowe, rytmiczne oraz uroczystości przedszkolne. Dumą naszego przedszkola jest ogromny ogród usytuowany na tyłach budynku, który wraz ze sprzętem sportowym stanowi wspaniałe miejsce zabaw ruchowych, gier sportowych i odpoczynku o każdej porze roku. Posiadamy bardzo dobrze wyposażony gabinet terapeutyczny do indywidualnej pracy z dzieckiem.

 

PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

Koncepcja Przedszkola Promującego Zdrowie została bardzo mocno zakorzeniona w działalności
naszej placówki. Od wielu lat priorytetem naszych działań jest troska o zdrowie dzieci, ich prawidłowy rozwój psychofizyczny i społeczny(od roku 2003 podjęto w naszym przedszkolu realizację zadań o charakterze prozdrowotnym).

Działaniom naszym przyświeca jeden cel – dziecko rozwijające się w atmosferze twórczej, radosnej, nieskrępowanej aktywności ruchowej, w warunkach zaspokajających jego naturalne potrzeby. Dziecko, które w przyszłości będzie zdrowym, aktywnym i świadomym uczestnikiem życia społecznego.

WYKAZ PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 21 „KRAINA ODKRYWCÓW”  W OPOLU W ROKU SZKOLNYM 2021 – 2022

Program wychowania przedszkolnego:

  • „Wokół przedszkola – program wychowania przedszkolnego”, autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion Wiesławy Żaby – Żabińskiej ; wyd. MAC 2018-  realizowany we wszystkich grupach wiekowych
  • „Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach” ,  obowiązujący w diecezji opolskiej, podręczniki „Spotkanie dzieci Bożych”

Projekty ,  programy  własne  realizowane  w  przedszkolu:

  •  Ćwiczę wesoło, by mówić pięknie”– program logopedyczny wspierający prawidłowy rozwój mowy dziecka – realizacja w gr. III – E.Kwiecińska, H. Skóra.
  • „Przyjaciele Zippiego”– program promocji zdrowia psychicznego dla małych dzieci.
  • „ Akademia Aquafresh – Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla przedszkolaków”, koordynatorzy: A. Długosz ,– gr. I, II, III
  • „Zbieraj Baterie”  X Edycja Ogólnopolskiego  Programu Edukacyjnego, koordynator – M. Jurczyńska – realizacja wszystkie grupy.
  • „Biały Ząbek” – program PCK – dzieci 5,6-letnie, koordynator E. Kwiecińska.
  • Miejski Projekt Edukacyjny – realizowany przez MOS  „Aktywny przedszkolak” – zainspirowanie przedszkolaków do aktywności ruchowej przez zabawę, skierowany do dzieci 5-6-letnich – koordynator: H Skóra – realizacja w gr. V i VI

Nasze dotychczasowe działania i doświadczenia utwierdzają w przekonaniu, iż obrany kierunek jest właściwy. Potwierdzeniem jest przyznanie Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie (06.06.2006r.) i włączenie do Wojewódzkiej Sieci Szkół i Placówek Promujących zdrowie, jako pierwszego przedszkola z terenu Opola. Ponownie uzyskaliśmy Wojewódzki Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie 09.03.2012 roku na lata 2012- 2017. Obecnie podjęliśmy działania zmierzające do uzyskania ponownego certyfikatu. Zachęcamy Państwa do włączenia się w proponowane przez nas przedsięwzięcia, liczymy również na propozycje ze  strony rodziców na organizację różnego rodzaju akcji z zakresu szerzenia zdrowych nawyków wśród naszych przedszkolaków.

Mamy nadzieję, że idea zdrowia nie zaniknie, lecz będzie krzewiona, gdziekolwiek dotrą absolwenci naszego Przedszkola.