Informacje z zebrania

INFORMACJA Z ZEBRANIA OGÓLNEGO DLA RODZICÓW

W dniu 06. 09. 2018 r. odbyło się zebranie ogólne dla rodziców oraz zebrania w poszczególnych grupach wiekowych. Przedstawiamy Państwu najważniejsze omawiane sprawy.

 

W roku 2018/ 2019 opiekę nad Państwa dziećmi sprawują:

 Dyrektor – mgr Anna Leśniowska

W-ce dyrektor – mgr Halina Skóra                                                                                Opiekę w poszczególnych oddziałach sprawują:

grupa I „Misie” (3 -latki) – n-le – mgr Judyta Kałuża, mgr Anna Leśniowska, mgr Halina  Skóra

pomoc  n-la – Barbara Kędzierska- Wietrzycka, woźna – Urszula Lukowska

grupa II „Pszczółki” (3-4 -latki) – n-le – mgr Ewa Zatońska- Ruksza, mgr Ewa Zamoroka

woźna  – Danuta Szymańska,

 grupa III „Biedronki” (4-5 -latki) – n-le – mgr  Małgorzata Jurczyńska, mgr Ewa Zamoroka

woźna  – Edyta Krauz,

grupa IV „Tygryski” (5-6 -latki) –n-le – mgr Elżbieta Kwiecińska, mgr Ewelina Dobosz

woźna  – Roxana Stachowiak

grupa V „Skrzaty” (5-6 -latki) –  n-le mgr Anna Długosz, mgr Joanna Szklinska

woźna  – Róża Górny

grupa VI „Sówki”(5-6 -latki) –  n-le – mgr Teresa Klimek, mgr Lucyna Sacała,

woźna – Barbara Szemraj,

specjalista ds. żywienia –  Leokadia Artymowicz

 kucharki – Jadwiga Straub, Katarzyna Downarowicz, Urszula Gratkowska

konserwator – Mirosław Ćwikliński

Najważniejsze informacje związane ze sprawnym funkcjonowaniem przedszkola:

 1. Dokumenty  regulujące pracę w przedszkolu:
 • Statut Przedszkola – określa cele i zadania przedszkola, zadania organów: Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników, organizację pracy przedszkola oraz inne ważne informacje – można się z nim zapoznać w kancelarii dyrektora lub na stronie internetowej przedszkola
 • Regulamin Pracy Przedszkola, który wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w szatni – do zapoznania z nim i przestrzegania zobligowani są wszyscy rodzice.
 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i  opiekuńcza  prowadzona jest w oparciu o:

* Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, wprowadzoną Rozporządzeniem MEN  z dnia 14  lutego  2017 r. (Dz. U.z 2017  poz. 356)

 • Program wychowania przedszkolnego „Wokół przedszkola – program wychowania przedszkolnego” autorstwa M. Kwaśniewskiej, J. Lendzion, W. Żaby- Żabińskiej– realizowany we wszystkich grupach wiekowych
 • Projekty, programy własne:

 – Ćwiczę wesoło, by mówić pięknie”- program logopedyczny wspierający prawidłowy rozwój mowy dziecka –kontynuacja realizacji programu w gr. IV – E. Kwiecińska,

  „Na skrzydłach książek”- program wspomagający mowę i myślenie dzieci w wieku przedszkolnym – kontynuacja realizacji programu  w gr. V –   A. Długosz

  „Zabawa z językiem niemieckim- Spaβ mit Deutsch”- program nauczania języka niemieckiego dzieci w wieku przedszkolnym realizowany w grupie  VI- J. Kałuża

„Aktywny przedszkolak”– Miejski Program Edukacyjny- realizowany przez MOS, koordynator: E. Zatońska- Ruksza- realizacja w gr. IV, V i VI

„Przedszkole dla wszystkich przyjazne- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”– Program regionalny- Funduszu Europejskiego, rozszerzenie oferty o zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie stwierdzonych deficytów – koordynatorzy: A. Leśniowska, H. Skóra

 • Programy  profilaktyczne:

–  „Mały program profilaktyki próchnicy zębów w przedszkolu” – wszystkie grupy.

– „VIII edycja Akademii Aquafresh” – Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla przedszkolaków”, koordynatorzy : A. Długosz , B. Kałuża – gr. I, II, III,

 • „Zbieraj Baterie” VIII Edycja Ogólnopolskiego  Programu Edukacyjnego, koordynator –E. Kwiecińska – realizacja wszystkie grupy

– „Biały ząbek”– program PCK- dzieci 5- 6 letnie, koordynator E. Kwiecińska.

– „Przyjaciele Zippiego”program promocji zdrowia psychicznego dla małych dzieci- w gr. IV-L. Sacała, w gr. V- T. Klimek

 

 1. Główne założenia Rocznego Programu Pracy Wychowawczo – Dydaktycznej i  Opiekuńczej   to:

–   „Jestem ekologiem”– tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań proekologicznych.

„Twórczy przedszkolak rośnie radośnie”– stymulowanie i rozwijanie zdolności twórczych dzieci poprzez aktywną działalność muzyczną i teatralną.

 

4.   Zajęcia dodatkowe:

*  Język  angielski – prowadzi  p. E. Zamoroka – realizowany w podstawie programowej – w poniedziałki i czwartki:
gr. I  – 9.00 – 9.15                      gr. IV  – 9.30 – 10.00
gr. II – 9.15 – 9.30                      gr. V   – 10.00 –  10.30
gr. III – 11.00 – 11.30                gr. VI  – 10.30 – 11.00

*  Religia – prowadzi  p. Agnieszka Sucherska, – na wniosek  rodzica – w   poniedziałki i  środy:

gr. VI  – 12.30 – 13.00            gr. III –  14.00 – 14.30

gr. V   – 13.00 – 13.30           gr. II 14.30-14.45

gr. IV  – 13.30 – 14.00            gr. I    –  14.45 – 15.00

*  Rytmika – prowadzi p. Barbara Taborska

gr.I – wtorek 8.15 – 8.35

gr. IV – poniedziałek 13.00 – 13.30

gr.II – czwartek 8.15. – 8.35

gr.V– poniedziałek   12.30.13.00

gr.III – poniedziałek 13.30 – 13.50

gr VI – poniedziałek 12.00 – 12.30

W przedszkolu udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci, które potrzebują wsparcia.

Zajęcia  prowadzą:

– korekcyjno-kompensacyjne: Małgorzata Jurczyńska,  Judyta Kałuża, Anna Długosz,

– logopedyczne: Elżbieta Kwiecińska,  Ewa Zatońska – Ruksza

 

 Odpłatność za przedszkole: opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego pobierane są na podstawie:

Uchwała nr LXVI/1237/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole.  (Dz. Urz. Woj. Opol.2018.2174)

We wszystkich publicznych przedszkolach w Opolu bezpłatny jest pobyt w przedszkolu przez 5 godzin dziennie w godzinach ustalonych w statutach przedszkoli tj w godz. 7.00 – 12.00

Od stycznia 2017 r., w związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz, U. Z 8 grudnia 2016 r., poz 1985) całkowicie zniesiona została opłata za korzystanie przez dziecko 6-letnie z wychowania przedszkolnego w placówce publicznej. Rodzice dzieci 6-letnich (oraz starszych) realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć wynosi 1 zł za godzinę zajęć.

      Opata za korzystanie z wychowania przedszkolnego ulega obniżeniu o 50%  na wniosek rodziców (opiekunów prawnych):

– na dziecko, na które przyznany jest zasiłek pielęgnacyjny;

– na dziecko z rodziny wychowującej dwoje lub więcej dzieci, pozostających na utrzymaniu rodziców (opiekunów prawnych) i we wspólnym gospodarstwie domowym, w której przyznano zasiłek pielęgnacyjny przynajmniej na jedno dziecko;

– na dziecko z rodziny, w której dochód na jedną osobę nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego;

– na drugie i każde kolejne dziecko z danej rodziny korzystające z wychowania przedszkolnego.

Do wniosku o obniżenie opłaty na podstawie pkt 1 – 3 dołącza się decyzję o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub pielęgnacyjnego wydaną na podstawie odrębnych przepisów.

Do wniosku o obniżenie opłaty na podstawie pkt 4  dołącza się zaświadczenie wydane przez dyrektora przedszkola, w którym drugie i kolejne dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.

Obniżenie opłaty przysługuje tylko z jednego ww. tytułu.

Jeżeli dziecko korzysta z wyżywienia w przedszkolu rodzice, poza opłatą za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wnoszą dodatkowo opłatę za wyżywienie naliczaną wg stawek obowiązujących w placówce, do której uczęszcza dziecko.

* Dzienna stawka żywieniowa w naszym przedszkolu wynosi – 5,00 zł:  śniadanie – 1,00 zł, obiad – 3,00 zł, podwieczorek – 1,00 zł

Od września 2017 r. sprawy związane z rozliczaniem dzieci prowadzi Centrum Usług Wspólnych.

Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola m.in. w następujących przypadkach (§ 17, ust. 6 pkt 5 Statutu Przedszkola):

 • zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego okresu płatniczego, a w przypadku dziecka realizującego obowiązek przygotowania przedszkolnego może podjąć decyzję o skróceniu czasu pobytu do 5 godzin dziennie w ramach realizacji podstawy programowej,
 • nieobecności dziecka ponad miesiąc bez poinformowania przedszkola o przyczynie tej nieobecności.

Ubezpieczenie dzieci: w bieżącym roku szkolnym ubezpieczenie dzieci leży w gestii rodziców.

Miasto Opole zaproponowało dwie oferty zawierania ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży. Są to: Nord Partner sp. z o.o. Oraz Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa.

U nauczycieli grup są do pobrania ulotki informacyjne ( m.in. kody do zalogowania się na platformie internetowej, by móc wybrać odpowiadający wariant i zawrzeć ubezpieczenie)

Dziecko może być odbierane z przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów bądź inne osoby dorosłe upoważnione przez rodziców w formie pisemnej (druki upoważnień można otrzymać i złożyć u nauczycielek grup). Zwracamy szczególną uwagę na tę sprawę, gdyż ze względu na bezpieczeństwo dzieci będziemy jej kategorycznie przestrzegać.

Zobowiązuje się rodziców do zgłaszanie zmian i aktualizacji danych w deklaracjach i wnioskach o przyjęcie, szczególnie  numerów telefonów i zmiamiejsca zamieszkania, gdyż jest to ważna informacja w przypadku konieczności szybkiego kontaktu z rodzicem np. gdy zachoruje dziecko.

Ramowe rozkłady dnia zostały omówione przez nauczycieli dla poszczególnych grup wiekowych, jak również można się z nim zapoznać na tablicy ogłoszeń. Prosimy o przyprowadzanie dzieci – do godz.  8.15. W przypadkach, gdy zaistnieje konieczność późniejszego przyprowadzenia dziecka (wizyta u lekarza lub inna), prosimy o wcześniejsze powiadomienie (może być telefoniczne) najpóźniej do godz. 8.30, gdyż o tej godzinie  spisywana jest ilość dzieci w celu przygotowania porcji żywieniowych w danym dniu. Również ze względów bezpieczeństwa o godz. 8.30 drzwi przedszkola będą zamykane.

Zachęcamy rodziców do korzystania z konsultacji indywidualnych z nauczycielami, po godzinach pracy dydaktycznej (nie należy absorbować nauczyciela w czasie jego pracy z dziećmi) – terminy konsultacji wywieszone są na tablicach grupowych.

Prosimy o systematyczne czytanie ogłoszeń na tablicach informacyjnych grupowych i ogólnej.

W przedszkolu działa Rada Rodziców. Jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich wychowanków przedszkola. Reprezentuje ona ogół rodziców. Z każdej grupy wybrani zostali zostali następujący przedstawiciele:

Gr. I – Emilia Ejzerman- Szczepanik, Katarzyna Gochniak

Gr. II –  Malwina Chmielewska- Lellek, Konrad Kozioł

Gr. III – Ewelina Tarsa, Maria Wyspiańska

Gr. IV –  Magda Wieczorek , Iwona Majer

Gr. V – Kamila Podgórska

Gr. VI  – Alicja Paloc, Kamila Gieszczyk, Dariusz Świątczak

 

Rada Rodziców ma prawo do gromadzenia środków finansowych dla wsparcia działalności statutowej przedszkola i wydawania ich zgodnie z własną wolą. Rodzice ustalili kwotę składki, która wpłacana będzie na konto Rady Rodziców. Została ustalona kwota – 220 zł na cały rok   w tym  80 zł tzw. „wyprawka” –   (tj. składka przeznaczona na zakup artykułów papierniczych m. in. kredek, farb, papierów, itp., płatne u nauczycieli poszczególnych grup). Pozostała część kwoty – 140,00 zł.  przeznaczana jest  na różnorodne cele wspierające działania przedszkola m. in. wydatki związane z organizacją Mikołaja, balu karnawałowego, Dnia Dziecka, pożegnania 6-latków, wyjście do Teatru, teatrzyków zapraszanych do przedszkola, wycieczek  i wielu innych.

Wpłaty można  dokonywać bezpośrednio na konto Rady Rodziców.  Podajemy numer konta:

Rada Rodziców Przedszkola Publicznego Nr 21 „Kraina Odkrywców” w Opolu

BANK PEKAO  S A          Nr  r-ku   77 1240 3103 1111 0000 3487 0842

Płatności można dokonać w całości lub  w dogodnych dla rodziców ratach. Jest  też możliwość wpłat gotówkowych   (dokładne terminy  zbiórek podawane będą wcześniej na tablicy ogłoszeń) bądź  za pośrednictwem dyrektora.

Serdecznie zapraszamy Rodziców do odwiedzania naszej nowej strony internetowej: www.pp21.opole.pl, na której znajdą Państwo istotne informacje na temat funkcjonowania przedszkola, dokumenty (Statut, Regulamin Przedszkola, Uchwała Rady Miasta), ogłoszenia, galerię zdjęć  i inne.

Polecamy również Rodzicom sprawę wspólnej dbałości o zdrowie dzieci – nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci przeziębionych, chorych. WAŻNE- w przedszkolu nie podajemy dzieciom żadnych leków!

 

²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²

 

 

 

 U progu nowego roku szkolnego zachęcamy Państwa do aktywnej współpracy, udziału w proponowanych formach: zajęciach otwartych, uroczystościach, spotkaniach ze specjalistami i wdzięczni będziemy za wszelką okazaną pomoc z Państwa strony.

 

                                                       Życzymy zadowolenia i udanej współpracy

                                                                   Dyrekcja i Personel Przedszkola