INFORMACJA Z ZEBRANIA OGÓLNEGO DLA RODZICÓW

 

W dniu 06. 09. 2016 r. odbyło się zebranie ogólne dla rodziców oraz zebrania w poszczególnych grupach wiekowych. Przedstawiamy Państwu najważniejsze omawiane sprawy.

 

W roku 2016/2017 opiekę nad Państwa dziećmi sprawują:

•   Dyrektor – mgr Anna Leśniowska

•  Wicedyrektor – mgr Halina Skóra

•   Opiekę w poszczególnych oddziałach sprawują:

•  grupa I „Misie” (3 latki) – n-le – mgr Małgorzata Jurczyńska, mgr Anna Leśniowska, mgr Halina  Skóra

•  pomoc  n-la – Grażyna Jaśniecka, woźna – Edyta Krauz

•   grupa II „Pszczółki”(3-4 latki) – n-le –

mgr Elżbieta Kwiecińska , mgr Ewelina Dobosz,

woźna  – Elżbieta Bujak,

•   grupa III „Biedronki”(4 latki) – n-le – mgr  Anna Długosz, mgr Ewelina Dobosz,  mgr Barbara Sukiennik,  woźna  – Róża Górny,

•  grupa IV „Chochliki” (5 -latki) –n-le – mgr Teresa Klimek, mgr Lucyna Sacała, mgr Joanna Szklińska

woźna  – Anna Świderska,

•  grupa V „Sówki” (5-6 -latki) – n-le – mgr Lucyna Sacała, mgr Barbara Sukiennik,  woźna  – Danuta Woszko,

•  grupa VI „Skrzaty”(5-6 -latki) –  n-le – mgr Ewa Zatońska-Ruksza, mgr Joanna Szklińska,

woźna – Danuta  Szymańska,

•   sprawami żywienia i opłat za przedszkole zajmuje się – specjalista ds. żywienia –  Leokadia Artymowicz

•  smaczne posiłki przygotowują kucharki – Jadwiga Straub, Halina Kubicka, Barbara Szemraj

•  zabawki, sprzęt konserwuje, dba o ogród – konserwator – Mirosław Ćwikliński

•   sprawami księgowymi i kadrowymi zajmują się:

 • główny księgowy Irena Krzciuk
 • spec. ds. płac – Mariola Szklarska
 • spec. ds. kadr – Ewa Rosiak

Najważniejsze informacje związane ze sprawnym funkcjonowaniem przedszkola:

 1. Dokumenty  regulujące pracę w przedszkolu:
 • Statut Przedszkola – określa cele i zadania przedszkola, zadania organów: Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników, organizację pracy przedszkola oraz inne ważne informacje – można się z nim zapoznać w kancelarii dyrektora,
 • Regulamin Pracy Przedszkola, który wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w szatni – do zapoznania z nim i przestrzegania zobligowani są wszyscy rodzice.
 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i  opiekuńcza  prowadzona jest w oparciu o:

* Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, wprowadzoną Rozporządzeniem MEN  z dnia 27  sierpnia 2012 r. (Dz. U.z 2012  poz. 977)  zmienioną Rozporządzeniem MEN z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 poz. 803) oraz z dnia  17 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz.895)

 • Program wychowania przedszkolnego
 • „Od zabawy do nauki. Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki ”, autorstwa Anny Pawłowskiej-Niedbały, Doroty Kucharskiej i Doroty Sikorskiej-Banasik; wyd. Nowa Era – realizowany we wszystkich grupach wiekowych
 • Programy własne:

 – Ćwiczę wesoło, by mówić pięknie”- program logopedyczny wspierający prawidłowy rozwój mowy dziecka – realizowany  w gr. II – E. Kwiecińska,   H. Skóra

  „Na skrzydłach książek”- program wspomagający mowę i myślenie dzieci w wieku przedszkolnym – realizowany  w gr. III –   A. Długosz

 „Ruch to drzwi do świata uczenia się” wszechstronna aktywność ruchowa jako czynnik sprzyjający, wspomagający rozwój dziecka -program   realizowany w gr. V – L. Sacała

 • Programy  profilaktyczne:

– „Strażnicy Uśmiechu”– psychoedukacyjno – profilaktyczny oparty na metodzie „Porozumienie bez przemocy” Marshalla Rosenberga w grupie VI – J. Szklińska

–  „Mały program profilaktyki próchnicy zębów w przedszkolu” – wszystkie grupy.

– „Super Wiewiórka – przyjaciółka Oli i Kuby” – program Klubu „Wiewiórka” PCK –w grupie IV –   T. Klimek.

– „VI edycja Akademii Aquafresh – Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla przedszkolaków”, koordynatorzy : A. Długosz , B. Sukiennik – wszystkie grupy

– „Zbieraj Baterie”  VI Edycja Ogólnopolskiego  Programu Edukacyjnego, koordynator – E. Kwiecińska – realizacja wszystkie grupy.

 

 1. Główne założenia Rocznego Programu Pracy – Wychowawczo – Dydaktycznej i Opiekuńczej   to:
 • „Opole – moja mała Ojczyzna” – kształtowanie więzi z własną miejscowością, jej mieszkańcami oraz regionem. Budzenie zainteresowania historią, kulturą i tradycjami własnego środowiska i regionu w nawiązaniu do obchodów 800 – lecia powstania miasta.
 • „Na sportowo jest zdrowo ” – wskazanie, jak ważną rolę w życiu przedszkolaka pełni edukacja prozdrowotna, promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia; udział w przedszkolnym programie wychowania zdrowotnego  w ramach konkursu ogólnopolskiego – III edycji.

 

4.   Zajęcia dodatkowe:

*  Język  angielski – prowadzi  p. B. Sukiennik – realizowany w podstawie programowej – w poniedziałki i czwartki:
gr. I  – 9.15 – 9.30                      gr. VI  – 10.00 – 10.30
gr. II – 9.30 – 9.45                      gr. IV   – 10.30 –  11.00
gr. III – 9.45 – 10.00                    gr. V  – 11.00 – 11.30

*  Religia – prowadzi  p. Agnieszka Sucherska, – na wniosek  rodzica – w   poniedziałki i  środy:

 gr. VI  – 12.30 – 13.00            gr. III –  14.15 – 14.30

gr. V   – 13.00 – 13.30            gr. II   –  14.30 – 14.45

 gr. IV  – 13.30 – 14.00            gr. I    –  14.45 – 15.00

5.  W przedszkolu udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci, które potrzebują wsparcia.

Zajęcia prowadzą:

 • korekcyjno-kompensacyjne: Małgorzata Jurczyńska, Joanna Szklińska, Anna Długosz
 • zajęcia logopedyczne: Elżbieta Kwiecińska, Ewa Zatońska-Ruksza

6. Odpowiednio do zmian w ustawie o systemie oświaty od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci 6-letnie.

7.  Odpłatność za przedszkole:

* Zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie,  podstawa programowa realizowana jest w godzinach         7.00- 12.00

*  Ustala się odpłatność za zajęcia wychowawczo – dydaktyczne i opiekuńcze świadczone  powyżej 5 godzin dziennie.

Sprawy zasad pobierania odpłatności za przedszkole reguluje:

•       Uchwała Rady Miasta Opola Nr IX/117/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za  świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez  Miasto Opole

•       Uchwała Rady Miasta Opola Nr LXI/922/14 z dnia 3 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę nr IX/117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r.w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto  Opole

        (….§ 3 otrzymuje brzmienie: „Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w § 2, wynosi 1 zł za godzinę zajęć”

•     istnieje  możliwość zwolnienia z 50 % opłaty za świadczenia przedszkola  – zasady zwolnień reguluje w/w Uchwała Rady Miasta – podstawą obniżenia opłaty jest decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub pielęgnacyjnego. Dokumenty należy złożyć do dyrektora do 20 danego miesiąca na miesiąc następny,

*Koszt pobytu dziecka w przedszkolu składa się z : opłaty za świadczenia przedszkola ( w/w), oraz opłaty za wyżywienie ( dzienna stawka żywieniowa w naszym przedszkolu wynosi – 5,00 zł:  śniadanie – 1,00 zł, obiad – 3,00 zł, podwieczorek – 1,00 zł)

 

Przypominamy o terminowym dokonywaniu wpłat –  do dnia 5 każdego miesiąca  za dany miesiąc. Za dzień zapłaty należności uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy przedszkola Za nieterminowe wpłaty naliczane będą ustawowe odsetki. Prosimy również o dokonywanie wpłat zgodnie z wyliczona kwotą (nie zaokrąglanie).  Zgodnie ze Statutem i podpisaną Umową,  miesięczna zaległość powoduje, iż dyrektor ma prawo skreślić dziecko z listy wychowanków a sprawę o wyegzekwowanie należności skierować do sądu.

Przedszkole posiada konto w Banku Millenium

 nr r-ku   85 1160 2202 0000 0002 1669 7371

 

 1. Informujemy, że istnieje możliwość ubezpieczenia dzieci NNW. W wyniku przeprowadzonego przez Urząd Miasta Opola przetargu, firmą ubezpieczającą dzieci w roku szkolnym 2016/2017 jest STU ERGO HESTIA S.A. Można dowolnie wybrać wariant ubezpieczenia:

Składka –   I wariant – 25 zł ( s.u. 17 900 zł.)

II wariant – 35 zł (s.u.  26 300 zł.)

III wariant – 50 zł (s.u.  35 100 zł.)

Przypominamy, iż ubezpieczenie jest dobrowolne. Zainteresowani rodzice winni odebrać u nauczycieli ulotkę z formularzem. Wypełniony formularz wraz ze składką  należy oddać  wychowawcy do dnia 10.10.2016 r.

 

 1. Wykazując troskę o bezpieczeństwo powierzonych naszej opiece dzieci przypominamy, iż obowiązkiem rodzica jest przyprowadzenie dziecka do przedszkola, oddanie pod opiekę osobie dyżurującej. Za dzieci pozostawione poza przedszkolem nie ponosimy odpowiedzialności.

Dziecko może być odbierane z przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów bądź inne osoby dorosłe   upoważnione przez rodziców w formie pisemnej  (druki upoważnień można otrzymać i złożyć u nauczycielek grup). Zwracamy szczególną uwagę na tę sprawę, gdyż ze względu na bezpieczeństwo dzieci będziemy jej kategorycznie przestrzegać.

 

 1. Zobowiązuje się rodziców do zgłaszanie zmian i aktualizacji  danych, szczególnie  numerów telefonów i zmian miejsca pracy, gdyż jest to ważna informacja w przypadku konieczności szybkiego kontaktu z rodzicem np. gdy zachoruje dziecko.

 

 1. Ramowe rozkłady dnia zostały omówione przez nauczycieli dla poszczególnych grup wiekowych, jak również można się z nim zapoznać na tablicy ogłoszeń. Prosimy o przyprowadzanie dzieci –   do godz.  15. W przypadkach, gdy zaistnieje konieczność późniejszego przyprowadzenia dziecka (wizyta u lekarza lub inna), prosimy o wcześniejsze powiadomienie (może być telefoniczne) najpóźniej do godz. 8.30, gdyż o tej godzinie  spisywana jest ilość dzieci w celu przygotowania porcji żywieniowych w danym dniu. Również ze względów bezpieczeństwa o godz. 8.30 drzwi przedszkola będą zamykane.

 

 1. Zachęcamy rodziców do korzystania z konsultacji indywidualnych z nauczycielami, po godzinach pracy dydaktycznej (nie należy absorbować nauczyciela w czasie jego pracy z dziećmi) – terminy konsultacji wywieszone są na tablicach grupowych.

 

 1. Prosimy o systematyczne czytanie ogłoszeń na tablicach informacyjnych grupowych i ogólnej.

 

 1. W przedszkolu działa Rada Rodziców. Jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich wychowanków przedszkola. Reprezentuje ona ogół rodziców. Z każdej grupy wybranych zostało dwoje przedstawicieli:

Gr. I –  Katarzyna Podgórna, Agnieszka Pawluk-Niemiec

Gr. II – Magda Wieczorek,  Magdalena Dobrzańska

Gr. III –  Monika Kwiatkowska, Karolina Gajewska

Gr. IV – Joanna Banik,  Jerzy Hofman

Gr. V  – Anna Wróbel, Dorota Janeczek,

Gr. VI – Kamila Soboń, Aleksandra Rizler

 • Rodzice ustalili kwotę składki, która wpłacana będzie na konto Rady Rodziców. Została ustalona kwota – 200 zł. na cały rok ( 20 zł miesięcznie) w tym  70 zł tzw. „wyprawka” –   (tj. składka przeznaczona na zakup artykułów papierniczych m. in. kredek, farb, papierów, itp.). Pozostała część kwoty – 130,00 zl.  przeznaczana jest  na różnorodne cele wspierające działania przedszkola m. in.  wydatki związane z organizacją Mikołaja, balu karnawałowego, Dnia Dziecka, pożegnania 6-latków, wyjście do Teatru, teatrzyków zapraszanych do przedszkola, wycieczek  i wielu innych.

Wpłaty można  dokonywać bezpośrednio na konto Rady Rodziców – jest to odrębne konto, inne niż przedszkola.  Podajemy numer konta:

Rada Rodziców Przedszkola Publicznego Nr 21 w Opolu

BANK PEKAO  S A          Nr  r-ku   77 1240 3103 1111 0000 3487 0842

Płatności można dokonać w całości lub  w dogodnych dla rodziców ratach. Jest  też możliwość wpłat gotówkowych   (dokładne terminy  zbiórek podawane będą wcześniej na tablicy ogłoszeń) bądź  za pośrednictwem dyrektora.

 

 1. Serdecznie zapraszamy Rodziców do odwiedzania naszej nowej strony internetowej: pp21.opole.pl na której znajdą Państwo istotne informacje  na temat funkcjonowania przedszkola, dokumenty (Statut, Regulamin Przedszkola, Uchwała Rady Miasta), ogłoszenia, galerię zdjęć  i in. Serdeczne podziękowania dla Pana Bartosza Nowaka za przygotowanie nowej strony.

 

 1. Polecamy również Rodzicom sprawę wspólnej dbałości o zdrowie dzieci – nie przyprowadzenie do przedszkola dzieci przeziębionych, chorych. WAŻNE- w przedszkolu nie podajemy dzieciom żadnych leków.

 

U progu nowego roku szkolnego zachęcamy Państwa do aktywnej współpracy, udziału w proponowanych formach: zajęciach otwartych, uroczystościach, spotkaniach ze specjalistami i wdzięczni będziemy za wszelką okazaną pomoc z Państwa strony.

 

Życzę zadowolenia i udanej współpracy

Dyrektor  Anna Leśniowska